สารบัญเรื่อง

1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูในบ้านเรือนและในไร่นา
           โดย..... รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์
รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์
2. การปลูกและการใช้ประโยชน์จาก “สบู่ดำ”
            โดย..... รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ
3. ความพร้อมของสถานีวิจัยดอยปุยเพื่อการท่องเที่ยวเกษตร
            โดย..... สมศรี ภัทรธรรม, นาถ พันธุมนาวิน, วิสิฐ กิจสมพร
วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ และ บัวบาง ยะอูป
สมศรี ภัทรธรรมนาถ พันธุมนาวิน ไปเว็บไซต์ สถานีวิจัยดอยปุย
4. ผลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อผลผลิตและปริมาณแป้ง
ในหัวของมันสำปะหลัง 2 พันธุ์

            โดย.... นพศูล สมุทรทอง, วิจารณ์ วิชชุกิจ, สุเมศ ทับเงิน
ธีระ สมหวัง และประภาส ช่างเหล็ก
5. การศึกษาปริมาณสาร Isoflavone ในกระบวนการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง 80 และการสกัดสาร Isoflavone ในการถั่วเหลือง เพื่อการนำไปใช้เป็นอาหารสุขภาพ
            โดย.... ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร, พรทิพย์ รัตนรังสิมา
ศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร และสิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

 

จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th