วัตถุประสงค์

          เพื่อเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัยทางการเกษตร และการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อม สังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่บทความ และผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์นักวิจัย นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการจากสถาบันอื่นๆ

ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2549 - มกราคม 2550
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2550
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2550
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2550 - มกราคม 2551
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2551
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2551
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551- มกราคม 2552
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2552
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2552
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2553
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2553
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554
ดูในแบบเอกสาร PDF
ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2554
ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555
ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2555
ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556
ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2556

 


สำนักงาน : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 415 - 421 โทรสาร 0 - 2942 - 8829
ที่ปรึกษา : ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, อาจารย์กิตติ สิมศิริวงษ์, นางพรพิมล ดีวัน
กองบรรณาธิการ : รศ.สมศรี ภัทรธรรม, นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา, นางรำไพ ภูวราห์, นายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์, นางสาวสุธันวา จนุบุษย์, นางสาวภัคนิจ งามเกษม
จัดทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์โดย : งานสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม โทร. 0 - 2942 - 8820 - 8 ต่อ 505       e-mail : eatpds@ku.ac.th