เว็บเก่า
basic-data2560
basic-data2560_02 basic-data2560_03 basic-data2560_04 basic-data2560_05 basic-data2560_06 basic-data2560_07 basic-data2560_08
about

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2486 ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยหน้าที่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสมควรที่จะเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นสู่ประชาชน สู่สังคม ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพ การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนได้ทำกันในหลายรูปแบบต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานภายใน (สำนักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) ขึ้นมารับผิดชอบงานด้านนี้ จนกระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 จึงมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม สำนัก-ส่งเสริมและฝึกอบรม ได้พัฒนากิจกรรมด้านการบริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดเพื่อขยายงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางขึ้นต่อไป

ในปี พ.ศ. 2520-2524 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ก่อตั้งหน่วยงานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่วิทยาเขตกำแพงแสน ให้ชื่อว่า ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ประกอบด้วย อาคารบริหาร อาคารสื่อการศึกษา อาคารโรงพิมพ์อาคารฝึกอบรม อาคารโรงอาหาร และอาคารหอพัก (จำนวน 4 หลัง) ที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจรและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ทำให้งานบริการวิชาการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งภายในและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบอาคาร 2 ชั้น (อาคารกำพลอดุลวิทย์) ให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (วิทยาเขตบางเขน) อีกหนึ่งหลัง มีพื้นที่ทำการประมาณ 1,000 ตารางเมตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ปรับปรุงให้เป็นห้องสำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน จำนวน 9 ห้อง ทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ฝึกอบรมได้ระดับหนึ่ง และในปี พ.ศ.2551 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ส่งมอบอาคารกำพล อดุลวิทย์ คืนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ.0513.13401/2427 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551

ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบพื้นที่ทำการให้กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพิ่มเติม คือ อาคารวิทยบริการ (ชั้นที่ 4-7) มีพื้นที่ทำการทั้งสิ้น 6,122 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องฝึกอบรม ขนาดความจุ 20-150 คน จำนวน 20 ห้อง และห้องประชุมขนาดความจุ 300 คน จำนวน 1 ห้อง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องห้องฝึกอบรมได้พอสมควร และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ 3573/2549 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการอาคารวิทยบริการ

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยสภามหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2548 จัดตั้งให้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เป็นหน่วยงานภายในที่มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ดังนั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จึงไม่อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่วิชาความรู้สู่สังคมและประชาชน และทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจอันสำคัญนี้มาตลอดโดยได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตลอดจนเทคนิควิธีการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมาโดยลำดับ จนได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาสังคม (ด้านการศึกษา) ประจำปี พุทธศักราช 2532 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. 2545 ได้รับ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

จากการพัฒนางานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการพิจารณาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสำนักส่งเสริมฯมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมฯ ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน การขยายงานและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม โดยกำหนดโครงสร้างการบริหารงานจาก 6 ฝ่าย เป็น 8 ฝ่าย ในทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฝ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการตั้งฝ่ายเพิ่มขึ้น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสื่อสารการตลาด และกำหนดให้ฝ่ายต่างๆ ทดลองปฏิบัติตามโครงสร้างใหม่ นี้เป็น เวลา 1 ปี เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาต่อไป

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณายกฐานะศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติเป็น หน่วยงานใหม่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน 8 ฝ่ายซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเห็นชอบและกำหนดชื่อเป็น “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน” โดยได้รับอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548

หลังจากนั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ทบทวนโครงสร้างองค์กรภายในใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้มี 6 ฝ่าย และให้งานส่งเสริมเผยแพร่ แยกออกจากฝ่ายฝึกอบรม จัดตั้งเป็นฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ โดยมีภารกิจครอบคลุมถึงการส่งเสริมการตลาด ดังผังโครงสร้างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ปลายปี พ.ศ. 2548 ได้มีการย้ายสถานที่ทำการบางฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป และฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม จากอาคารเดิมมาอยู่ที่อาคารวิทยบริการ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการด้านอาคาร และเพื่อขยายพื้นที่ทำงานเดิม ให้แก่ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และฝ่ายโรงพิมพ์
ปลายปี พ.ศ. 2552 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และฝ่ายโรงพิมพ์ ได้ย้ายสถานที่ทำงานจากอาคารเดิม (ตึก พนม สมิตานนท์) มาอยู่ที่ อาคารวิทยบริการ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการที่ครบวงจร ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ปรัชญา

" นำความรู้สู่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน "


วิสัยทัศน์

vision

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และนานาชาติ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง
 2. ผลิต พัฒนาและให้บริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้านวิทยุ- กระจายเสียง และวีดิทัศน์ อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการ 
 3. วิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 5. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ต่องานให้บริการวิชาการระดับ - มืออาชีพ
 6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านแผนงาน แผนงบประมาณ แผนบุคลากร อาคารสถานที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการ ให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ผศ.ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา
กรรมการ

รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอำพล
กรรมการ

รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์
กรรมการ

ผศ.ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร
กรรมการ

รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์
กรรมการ

ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ
กรรมการ

นายเพิ่ม สุรักษา
กรรมการ

รศ.สุวิสา    พัฒนเกียรติ
กรรมการ

นายกฤษณ์  พลอยโสภณ
กรรมการ

นางพงศ์พงา เนตรหาญ
กรรมการ

นายพนม เกิดแสง
กรรมการ

นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ
กรรมการ

นางสาววิมลวรรณ  ไสยมรรคา
กรรมการ

นางวิภา นกแก้ว  
เลขานุการ

รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
รองผู้อำนวยการ

ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน
รองผู้อำนวยการ

 

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


นางพงศ์พงา เนตรหาญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

นางสาวจุฑามาศ รักชุม
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 

นายวีระพันธ์ สังขมาลย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมและรักษาการหัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์

ผศ.ดร.สุรพล  จันทราปัตย์
ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร

ผศ.รัตนา  อังกสิทธิ์
ด้านการฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์

ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.อัศนีย์  ก่อตระกูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล
ด้านพัฒนาการเกษตร

ดร.ฐิติวรรณ  สินธุ์นอก
ด้านการให้คำปรึกษา (Coaching)

รศ.มนตรี  ค้ำชู
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

service60_01
service60_02 service60_03 service60_04 service60_05
1. บริการด้านการฝึกอบรม
2. บริการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่
3. ผลิตและบริการสื่อ
 • วิดีโอทางการเกษตรและวิชาชีพ
 • พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ
 • ออกแบบ พิมพ์โปสเตอร์
 • ถ่ายทำวีดิทัศน์ -โทรทัศน์วงจรปิด
 • ถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล , ภาพติดบัตร
 • ระบบกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
 • นามบัตรพลาสติก
 • สำเนา CD DVD แพ็คเกจ
 • KU. Digital Printing Center
 • การบริการด้านสื่อส่วนกลาง มก.
download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ต่างๆ

ดาวน์โหลดระเบียบที่ควรรู้

ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ

ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน ฟอนต์ราชการประกาศต่าง ๆ

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

เอกสารทางด้านวิชาการ

การจัดการความรู้

เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้

NEWS & EVENT

ข่าวและกิจกรรม


CONTACT

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th