tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวการฝึกอบรม - UPDATE : 20/09/2561 VIEW : 324


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดผู้สนใจทั่วไป จำนวน 22 คน ณ ห้องฝึกอบรม 505 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์ ฝึกหลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์ คิดวิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา

ถ่าพภาพ นายณัฐยศ ยวงศรี
เรียบเรียง ธีรพงษ์ โรจนพันธ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...