tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวกิจกรรม - UPDATE : 17/11/2559 VIEW : 5234


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร และนายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใน มก. ต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ