3ฝ่ายโรงพิมพ์


นายทวีศักดิ์ นามเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eattwsn@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 600


นางทัศวรรณ์ ทองอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eattwd@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 603


นางสาวศกุนตลา พะชำนิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
marang_mum@hotmail.com
เบอร์ภายใน 600