3ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่


นางสาวยุพวัลย์ ทองใบอ่อน
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
eatywt@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 103


นายวรวีร์ รายา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatpwr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 302


นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
eatwsct@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 303