3ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่


นางสาวยุพวัลย์ ทองใบอ่อน
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
eatywt@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 301


นายวรวีร์ รายา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatpwr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 208


นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
eatwsct@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 303