13ฝ่ายฝึกอบรม


MissResalyn Corpuz
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatrlc@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 212


นางสาวกมลทิพย์ แสนสม
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
saensom.k@gmail.com
เบอร์ภายใน 205


นางสาวชาลินี คงสุด
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ


นายณัฐยศ ยวงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
nuttayod_t@hotmail.com
เบอร์ภายใน 200


นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
eataly@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 204


นางสาวธิญาดา เฮียงโฮม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน 0816929247


นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eattpr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 156


นายปรีชา หวังพิทักษ์
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatpcw@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 203


นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
P.phatcharee10@gmail.com
เบอร์ภายใน 208


นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatwws@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 207


นางสาวศกุลตนาค คร้ามอ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
piglet_pizza@hotmail.com
เบอร์ภายใน 206


นางสาวสิริเพ็ญ หลั่งแรงกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatspl@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 200


นางสาวเบญจวรรณ รักชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatbjw@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 209