ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คำรับรองการสมัครเข้าทำงาน
5. สำนักส่งเสริม Bill-Payment
6. แบบฟอร์มประกันสังคม
7. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2560
8. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9. แบบฟอร์มการขอเข้าสู่ชำนาญการ
10. แบบฟอร์ม_หนังสือภายใน_ภายนอก มก.