1. โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับชุมชนตลาดน้ำคลองภาษีเจริญ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปเห็ดและหลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ ตลาดน้ำคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 2. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจร หลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 3. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรหลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 4. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรหลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 5. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรหลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 6. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรหลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบล ดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 7. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรหลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอบ้ารคา จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 8. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการสำนักราชเลขาธิการพระราชวัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์และการจัดดอกไม้ในพิธีศพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทรงคนอง ณ วัดป่าเกศ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
  ........................................................................................................................................................................................................
 9. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจรหลักสูตรการการแปรรูปผลิตผลทางด้านการเกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ........................................................................................................................................................................................................
 10. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าก่อดำ และคลินิกเทคโนโลยี ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาล ตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.ชียงราย จำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนสามารถผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มใช้เอง และสามารถทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี ........................................................................................................................................................................................................